شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page
فراخوان طراحی گرافیک محیطی هیات

فراخوان طراحی گرافیک محیطی هیات

  به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید   ثبت نام زمانهای مهم برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..   معیارهای ارزیابی برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند...
دریافت آثار آیدیران ۹۵ به نیمه راه خود رسید

دریافت آثار آیدیران ۹۵ به نیمه راه خود رسید

آیدیران ۹۵ به نیمه راه خود در بخش دریافت آثار رسید   دوره ثبت نام زود هنگام فرصتی بود برای ارایه طرحها به داوران آیدیران و گرفتن راهنمایی آنها برای برنده شدن کسانی که در این دوره اقدام به ثبت طرح خود در مسابقه کردند علاوه بر تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه شرکت در مسابقه...
آغاز آیدیران ۹۵

آغاز آیدیران ۹۵

  به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید   ثبت نام زمانهای مهم برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..   معیارهای ارزیابی برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند...

  به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید   ثبت نام زمانهای مهم برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..   معیارهای ارزیابی برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند...
جلسه هماهنگی دانشگاه های طراحی صنعتی کشور در آیدیران

جلسه هماهنگی دانشگاه های طراحی صنعتی کشور در آیدیران

این جلسه با دعوت از مدیران گروه طراحی صنعتی در دانشگاههای تهران – هنر تهران – علم و صنعت –الزهرا – آزاد اسلامی واحد تهران مرکز –آزاد اسلامی واحد تهران غرب – آزاد اسلامی واحد مشهد – سمنان – هنر اصفهان –هنر اسلامی تبریز – پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری جهاد...
کوپن رایگان برای تیم ها

کوپن رایگان برای تیم ها

در دبیرخانه محترم آیدیران تصمیم گرفته شد بمنظور تشویق کار گروهی، تیمهایی که قصد شرکت در مسابقات را دارند در صورت ارائه کوپن توسط هرکدام از اعضای تیم، هزینه ثبت نام رایگان خواهد شد. بدین صورت که اگر تمامی اعضای یک تیم طراحی کوپن رایگان داشته باشند، با ارسال آن به ایمیل...