انتخاب برگه

در دبیرخانه محترم آیدیران تصمیم گرفته شد بمنظور تشویق کار گروهی، تیمهایی که قصد شرکت در مسابقات را دارند در صورت ارائه کوپن توسط هرکدام از اعضای تیم، هزینه ثبت نام رایگان خواهد شد. بدین صورت که اگر تمامی اعضای یک تیم طراحی کوپن رایگان داشته باشند، با ارسال آن به ایمیل دبیرخانه آیدیران award@idiran.ir  می توانند کوپن ویژه گروه خود را دریافت نمایند.

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام