Select Page

در دبیرخانه محترم آیدیران تصمیم گرفته شد بمنظور تشویق کار گروهی، تیمهایی که قصد شرکت در مسابقات را دارند در صورت ارائه کوپن توسط هرکدام از اعضای تیم، هزینه ثبت نام رایگان خواهد شد. بدین صورت که اگر تمامی اعضای یک تیم طراحی کوپن رایگان داشته باشند، با ارسال آن به ایمیل دبیرخانه آیدیران award@idiran.ir  می توانند کوپن ویژه گروه خود را دریافت نمایند.

Share This

ثبت نام