شما هنوز وارد نشده اید. ورود
صفحه را انتخاب کنید
فراخوان طراحی گرافیک محیطی هیات

فراخوان طراحی گرافیک محیطی هیات

  به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید   ثبت نام زمانهای مهم برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..   معیارهای ارزیابی برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند...
دریافت آثار آیدیران ۹۵ به نیمه راه خود رسید

دریافت آثار آیدیران ۹۵ به نیمه راه خود رسید

آیدیران ۹۵ به نیمه راه خود در بخش دریافت آثار رسید   دوره ثبت نام زود هنگام فرصتی بود برای ارایه طرحها به داوران آیدیران و گرفتن راهنمایی آنها برای برنده شدن کسانی که در این دوره اقدام به ثبت طرح خود در مسابقه کردند علاوه بر تخفیف ۵۰ درصدی در هزینه شرکت در مسابقه...
آغاز آیدیران ۹۵

آغاز آیدیران ۹۵

  به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید   ثبت نام زمانهای مهم برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..   معیارهای ارزیابی برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند...

  به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید   ثبت نام زمانهای مهم برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..   معیارهای ارزیابی برای ارزیابی طرحهای ارسالی، داوران معیارهایی را مد نظر خواهند...
جلسه هماهنگی دانشگاه های طراحی صنعتی کشور در آیدیران

جلسه هماهنگی دانشگاه های طراحی صنعتی کشور در آیدیران

این جلسه با دعوت از مدیران گروه طراحی صنعتی در دانشگاههای تهران – هنر تهران – علم و صنعت –الزهرا – آزاد اسلامی واحد تهران مرکز –آزاد اسلامی واحد تهران غرب – آزاد اسلامی واحد مشهد – سمنان – هنر اصفهان –هنر اسلامی تبریز – پژوهشکده فرهنگ ، هنر و معماری جهاد...