انتخاب برگه

Storm Guard

نام طرح: Storm Guard

نام طراح : ارسلان قدیمی

نام دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

کد: 6464

در بسیاری ازمناطق دنیا افراد در مکانهایی مانند صحرا و کوهستانها گرفتار طوفانهایی میشوند که در صورت نبود سرپناه مناسب جان انها را به خطر می اندازد .
همچنین چندی است کشور ما نیز دچار طوفانهای شن در مناطق مرکزی و جنوبی شده است که مردم این مناطق را در خطر انداخته است
این محصول با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده میتواند افراد را در این شرایط کمک کرده و سرپناهی امن برای ساعاتی ایجاد کند

ثبت نام