انتخاب برگه

Pro Vest System

 

نام محصول: Pro Vest System

نام طراحان : شرکت ایده طرح محصول، شیما روزبهانی (مدیر طراحی)، محمد محسنی، نصیر کرباسین، محدثه اصغرزاده، محمدرضا تقی زاده، ایمان قاسمی، یاسمن ایلکا

شرکت تولیدکننده:  آینده پژوهان کوثر

کد : 12379

تجهیزات رزم انفرادی بایستی مطابق با نیازهای آمادی و عملیاتی، اقلیم عملیات و رفتار کابر باشد. با در نظر گرفتن این فاکتورها برای نیروی ایرانی و بر اساس فرآیند کاربر- محور این سیستم طراحی گردیده است.  در کلیه فازهای پروژه از تحقیقات تا تکمیل نمونه ی قبل از تولید، کاربر به عنوان محور اصلی پروژه در کنار تیم طراحی حضور داشته تا از برآورده شدن نیازهای او توسط محصول اطمینان حاصل شود.  هم چنین این سیستم قبل از تولید چند بار توسط گروهی از کاربران تست شد تا به مطلوب ترین طراحی از نظر کاربر دست یابیم.

 

ثبت نام