انتخاب برگه

POROCHISTA

نام طرح :  POROCHISTA

نام طراح : محمد لیموچی، پردیس کریمی

کد : ۱۱۴۲۹

طراحی پیانوی آکو ستیک به سبکی نو و متفاوت با فرم هایی تیز و منحنی های ه شتی شکل جهت چ شم نوازی در محل تقاطع با الگوی حرکتی آزاد برای خلق طرحی شاخص و منحصربفرد با الهام از کلیت فرم پیانوهای آکوستیک کلاسیک که دارای دوپایه در جلو و یک پایه در عقب میباشننند انمام شننده و هم نیی سنننی برآن داشننتیم تا با درنارگیری الب کلی ایی سننبک از پیانوها به طرحی متفاوت برسیم که دربرگیرنده ی سلیقه های مدرن امروزی بوده وحس یک کالای لوکس را تداعی کند.

ثبت نام