انتخاب برگه

GRAVITY RING

نام طرح :  GRAVITY RING

نام طراح : ساره حیدری ، حسام الدین قسیمی ، محمد مهدی سیفی

کد : ۹۱۳۰

هدف از طراحی گرویتی رینگ ، این بوده است که صرفاً به منزله شئ ای زینتی بدان نگاه نشود و کمک به تفکر و دوری از سطحی نگری کاربر از دنیای پیرامون خود شود . همان گونه که نیوتن ، با نگاهی عمیق به اتفاقات اطراف خود پی به نیروی جاذبه برد و نگاهی ورای نگاه دیگران به دنیای خود داشت .

 

ثبت نام