انتخاب برگه

COACH SEAT (صندلی اتوبوس بین شهری)

نام طرح :  COACH SEAT (صندلی اتوبوس بین شهری)

نام طراح : علی صادقی، سید شهاب الدین حسینی

کد : ۱۲۱۸۲

علی رغم وجود امکان خوابیدن پشتی صندلی و به بالا آمدن زیر پایی، همچنان در مصاحبات و نظر سنجی صورت گرفته بسیاری از مسافران بیان داشتند که ، در قسمت پشت زانو و کمر و گردن درد قابل توجهی پس از مسافرت بیشتر از 4 ساعت با اتوبوس دارند. در COACH SEAT  به علت مکانیزم مناسب به کار رفته این اتفاق نمیافتد و مشکل به خواب نرفتن مسافران در طول مسافرت های مخصوصا شبانه را نیز برطرف میکند. علت به خواب نرفتن در صندلی های فعلی، این است که مرکز ثقل بدن در حالت نیمه درازکش، در این صندلی ها پایین تر از قسمت لگن قرار میگیرد و به قسمت نیزدیکی پشت زانو منتقل میشود . در حالیکه در COACH SEAT این اتفاق نیفتاده و مسافران به راحتی به خواب میروند.

ثبت نام