انتخاب برگه

مداد مکانیکی اونر

one star x5

نام محصول: مداد مکانیکی اونر

نام طراحان : شرکت هیرا طرح آریا: محمد هادی جواهری ماهر، مجید رزمی خانقاه

شرکت تولیدکننده:  Owner-Korea

کد : 12372

دنیای امروز دنیای پرتلاطم و سریع است،دنیایی که اتفاقات در آن به سرعت رخ میدهند و فرصتها به سرعت از دست می روند؛ محصول پیش رو با توجه به همین نکته طراحی شده است، که در آن از فرمهای به روز استفاده شده است: نمایی صلب و زوایایی شکست دار، که به مداد مکانیکی حس سنگینی و ارزشمندی میدهد و سرعت و پویایی را در ذهن مخاطب زنده میکند تا یادآور آن باشد که زمان همواره در گریز است و غنیمت شمردن ایده ها و لحظه ها و ثبت سریع آنها را متبادر میسازد. سرعت و ارزش، کلیدواژه های طراحی این محصول نفیس بوده اند.

ثبت نام