انتخاب برگه

گنبد گیتی

نام طرح: گنبد گیتی

نام طراح : بهاره کریمی جعفری

کد: 5695

مجموعه مبلمان شهری گنبد گیتی  با خطوط منحنی ای که از آنالیز نقش انتخابی استخراج شدند ، القا کننده ی حس آرامش و تفکر هستند.

حرکت و جهت نوری در این روشنایی شهری ، چشم را به سمت آسمان هدایت می کند و مخاطب را از هیاهوی زمین رها کرده و به آرامش می رساند. این فرم گنبدی شکل در تطابق کامل با عادت بصری و فرهنگی مخاطب مورد نظر است.

 

ثبت نام