انتخاب برگه

گالن روغن آفتابگردان بولونی

one star x5

نام محصول: گالن روغن آفتابگردان بولونی

نام طراحان : شرکت هیرا طرح آریا: حنانه حاجی سید جوادی، مسعود صفری

کد : 12371

 فرم سیال محل لیبل، و خطوط برجسته آن حالت روغن را به بهترین نحو نمایش میدهند، در حالی که فرمهای منحنی در سرتاسر بدنه انعکاس نورهای مختلف را در خود گم کرده و وجود خود را به محیط دیکته میکند! برجسته بودن لوگوی بولونی، و رعایت این نکته که لوگو پایین خط پرشدن روغن قرار بگیرد، کمک شایانی به دیده شدن لوگوی برند جدید بولونی دارد، لوگویی که طراحی کل ظرف بر اساس حالت دوستانه و روستایی آن شکل گرفته است.

ثبت نام