انتخاب برگه

کپوران

نام طرح: کپوران

نام طراح : مهنام منفرد

نام دانشگاه : علم و صنعت

استاد: آقای دکتر خرم

کد: 5858

هدف از این پروژه ارائه طرحی نو و کاربردی برای جامعه ایرانی و زنده نگه داشتن صنایع دستی ایران

طرح روشنایی کپوران، با ترکیبی از دو هنر کپو بافی و سرامیک ارائه شده تا با ظاهری نوآورانه  به احیای صنایع دستی دزفول و تشویق جامعه ایرانی به استفاده  آن کمک کرده باشد.

 

ثبت نام