انتخاب برگه

کوله پشتی نظامی برای سربازان پیاده نظام و عملیات ویژه

نام طرح:

کوله پشتی نظامی برای سربازان پیاده نظام و عملیات ویژه

نام طراح : مینا مختارزاده

کد: 6577

نکته ی شاخص این کوله پشتی، تقسیم آن به دو قسمت و تبدیل شدن به دو کوله پشتی است.کوله ی دوم از ناحیه ی کف کوله پشتی جدا می شود. این کوله برای قرار گیری خشاب های اضافی تعبیه شده است که در صورت استفاده و اتمام خشاب ها، سرباز می تواند این قسمت را از کوله ی اصلی جدا کرده و بدون  آن به مسیر ادامه دهد و یا به وسیله ی شخص دوم حمل شود. دلیل قرار گیری این قسمت در زیر کوله پشتی، وجود بار سنگین و همچنین در زمان جدا شدن از کوله، کاهش ارتفاع آن است که باعث حمل راحت تر آن می شود. همچنین این قسمت به راحتی توسط زیپ وسط باز شده و در کمترین زمان تبدیل به کوله ی دوم می شود یا به صورت کیف دستی قابل حمل است.

 

ثبت نام