انتخاب برگه

چین چین

 

نام طرح :  چین چین

نام طراح : حمید محمدیان

کد : ۱۲۲۱۹

توجه به خلاقیت به ویژه در دوره های دبستان در شکل گیری شخصیت فرد بسیار تاثیرگذار است.امروزه روش های نوین آموزشی در مدارس جهان اجرا می شود اما در کشور ما،نظام آموزشی هنوز به صورت سنتی انجام می پذیرد. لذا با کمک طراحی می توان مربیان را یاری کرد تا به نحوی در سطح خرد این تغییرات را در آموزش خود لحاظ کنند.قابلیت چیدمان های مختلف در کوتاه ترین زمان کمک می کند تا با توجه به هدف و نوع هر کلاس ،چیدمان مخصوص به آن درس ایجاد شود.انجام بازی های گروهی،مباحثه،فعالیت های گروهی،نمایشی  و حتی برگزاری آزمون ها به راحتی از طریق تغییر چیدمان ها قابل اجرا هستند.موردی که در نیمکت های سنتی ما قابل مشاهده و اجرا نیست.

ثبت نام