انتخاب برگه

پک نگارش و نقاشی

نام طرح:

پک نگارش و نقاشی

نام طراح : زهرا کریمیان

کد: 2917

    یکی از احتیاجات دانش آموزان و دانشجویان رشته هنر میز نور می باشد. یک میز نور اشیایی که رویش قرار بگیرد را روشن نشان می دهد. می توان از آن برای دیدن نقاط سایه دار یا تاریک فیلم عکاسی و یا جزئیات آثار هنری و غیره استفاده کرد. در محصول طراحی شده، این امکان به عنوان یک ارزش افزوده قرار داده شده، به این صورت که چند لامپ LED در محصول تعبیه شده، با جدا کردن تخته شاسی و بستن درب محصول و وصل کردن آن به جریان برق، محصول تبدیل به یک میز نور می گردد.

ثبت نام