انتخاب برگه

واکسن کریر

نام محصول : واکسن کریر

نام تولید کننده : تجهیز تب فن آوران

نام طراح : شرکت طراحی محصول فرمی نیک

محمدرضاعمادیان مهر – نوشین فروتن

سال عرضه به بازار : 1393

آدرس سایت تولید کننده  : http://ttf-vet.ir

کد : 6482

 

 

ثبت نام