انتخاب برگه

همراه هوشمند

نام طرح:

همراه هوشمند

نام طراح : راهیل زمانی

استاد ناظر : امرایی

کد: 2990

“همراه هوشمند” از جمله محصولاتي است که در وهله اول عملکرد آن در نظر کاربر مي آيد چرا که مدام با کاربر و محيط اطراف آن با توجه به عملکردش در ارتباط است. در طراحي فرمي محصول ايجاد ارتباط فرمي ميان “همراه هوشمند” و تجربيات کاربر در استفاده از محصولات مورد استفاده، باعث درک بهترمحصول گرديده و همچنين در ارتباط قوي بين محصول و کاربر از عوامل استيتيکي و سمبوليکي ساده و آشنا استفاده شده است. در”همراه هوشمند” با استفاده از پراکندگي و تراکم نقاط و خطوط در جهت هدايت کاربر به دکمه مورد نظر استفاده شده است و کاربر با توجه به اندازه و فرم هندسي و غير هندسي دکمه در سيستم هدايتي، تفاوت آن را در عملکرد و گوياتر کردن آن متوجه مي شود. تعداد دکمه ها و اجزا زياد نبوده و کاملا عملکرد مورد نياز را انجام مي دهد و با توجه به کاربران نابينا داراي ريتم  منظم مي باشد و عناصر فرمي مورد استفاده به راحتي براي نابينا قابل شناخت است. استفاده از سه شکل اصلي مربع، دايره و مثلث و ترکيب آن ها در نوع ثانويه حس هاي مخصوص به خود را دارد که در طراحي فرم کلي محصول و اجزاي آن تاثير مورد نظر را بر نابينا مي گذارد.

ثبت نام