انتخاب برگه

مجموعه مبلمان شهری

نام طرح:

مجموعه مبلمان شهری

نام طراح : ودود رستمی

دانشگاه : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

کد: 2482

این طرح شامل اجزای تیر چراغ ، تابلو اعلانات ، نیمکت ، گل جام ، پادرختی ، سطل زباله ، نرده و پل جوی آب می باشد که در سه برگ اول به نمایش حالت های مختلف و در دو برگ آخر به نحوه اتصالات اجزا ، مواد و جزئیات فنی طرح پرداخته شده است. در طراحی این ست مبلمان از مقرنس های معماری که طرحی آشنا و پذیرفته شده و محبوب برای عموم مردم ایران است الهام گرفته شده است و بر اساس تازه ترین تکنولوژی این عرصه تشکیل یافته است . توجه به هنر بومی و فناوری جدید از دو ویژگی مهم این طرح است. این طرح درصدد افزایش تعاملات و ایجاد محیط مطلوب برای استفاده کننده گان است برای مثال در طرح نیمکت هدف ذکر شده بوضوح قابل رویت است.تمامی اجزا و مفاهیم دیگر به صورت مصور در پوسترهای ارسالی توضیح داده شده است.

ثبت نام