انتخاب برگه

مجموعه لوازم حمام

نام طرح:

مجموعه لوازم حمام

نام طراح : امیرمحمد نوری دلوئی

استاد ناظر : مرتضایی

دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران

کد: 2951

در طرح ارایه شده سعی شده است تا یک بسته بندی شامپو به عنوان بسته بندی پایه با توجه به شرایط خاص استحمام در مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد مورد بازبینی قرار بگیرد ویکسری ویژگی هایی بعنوان ارزش افزوده برای آن در نظر گرفته شود. با توجه به ضرورت شخصی سازی وسایل بهداشتی و بخصوص استحمام گاهی شرایطی وجود دارد که کاربر برای استحمام نیاز دارد به این که کلیه وسایل مورد نیاز برای شستشو را با خود به داخل حمام ببرد و سپس آنها را هنگام اتمام استحمام از محل بردارد . بعنوان مثال اماکنی مانند حمام های خوابگاهی دانشجویان ، حمام های عمومی ، هنگام مسافرت و مواردی از این دست

ثبت نام