انتخاب برگه

لگوی مسیریاب

نام طرح :  لگوی مسیریاب

نام طراح : محسن اسمعیل زاده

کد : ۱۲۰۰۳

این ایده در صدد ایجاد چالش و هدفمند کردن هر چه بیشتر بازی لگو با رویکرد بهبود تواناییهای فکری و حسی – حرکتی شکل گرفته است بدین صورت که با تغییر فرمی قالب سنتی بلوکهای لگو، از قبیل شیب دار کردن برخی از سطوح، ترکیب شیب و انحنا و اضافه کردن چند گوی فلزی و چند ظرف پلاستیکی، باعث شکل گیری مسیرهای خود ساخته متنوع و پیچیده برای گوی شده و کودک با توجه به تمرین و محاسبات ذهنی می بایست گوی فلزی را به سمت ظروف پلاستیکی هدایت کرده و کسب امتیاز نماید.

ثبت نام