انتخاب برگه

لاک غلطگیر

نام محصول : لاک غلطگیر

نام تولید کننده : کنکو

نام طراح : حنانه حاجی سید جوادی

سال عرضه به بازار : 1393

آدرس سایت تولید کننده  : http://www.canco.co.ir

کد : 6653

توجه به ارگونومي در محصولاتي همچون لوازم تحرير امري ضروري است. در نتيجه در طراحي لاك غلط گير كنكو سعي شده تمامي استانداردها در طراحي قسمت هاي مختلف آن، اعم از طول بدنه لاك، سطح اتكاي بدنه با دست، اندازه و فرم ضخامتي كه در بين انگشتان قرار ميگيرد و همينطور بافت سطوح درگير با انگشتان شست و سبابه در نظر گرفته شود. گشتالت كلي از فرم هاي بيونيك تبعيت ميكند و همين امر سبب ميشود در هنگام استفاده بيشترين همخواني را فرم دست ايجاد كند. همچنين طراحي آن به گونه ايست كه براي استفاده چپ دستان و راست دستان محدوديتي نداشته باشد.

ثبت نام