انتخاب برگه

فریم ضد خش

نام طرح:

فریم ضد خش

نام طراح : محمد مصطفی لاله چینی ، الناز بارانی جوان قلعه

کد: 2997

استفاده از عینک نیاز به مراقبت های خاصی دارد و عموم استفاده کنندگان در فاصله زمانی کوتاهی بعد از استفاده از عینک از صدمه دیدن و خش افتادن روی سطح لنز آن احساس نارضایتی می کنند . این مشکل عمدتآ به دلیل قوس خارجی لنز می باشد که با کوچکترین برخوردی باعث ایجاد صدمه بر روی آن می شود که همین موضوع استفاده کننده را مجبور به مراقبت های خاص از عینک می کند . علیرغم وجود لنز های ضد خش در بازار همواره شاهد وجود این مشکل هستیم که این مسأله در مورد عینک های فریم لس بسیار مشهود است. این فریم ضد خش طراحی شده به استفاده کننده ها این امکان را می دهد تا در مواقعی که از عینک استفاده نمی کنند تنها با بستن دسته های آن و ایجاد شدن فاصله ای بین لنزها و سطوح مختلف ، فضای امنی را برای شیشه های عینک فراهم کنند و بروز صدمه به لنز ها را به حداقل برسانند . این محصول از لحاظ ساختاری تفاوتی با بقیه فریم های عینک نداشته و تعویض لنز ها در آن به راحتی انجام می پذیرد .

ثبت نام