انتخاب برگه

صورت فلکی خودت را بساز

نام طرح :  صورت فلکی خودت را بساز

نام طراح :ندا زمانی

کد : ۹۰۱۱

در طراحی آویز “صورت فلکی خودت را بساز از فرم شماتیک صور فلکی الهام گرفته شده است.این آویز دارای ساختار فرمی مدرن و مینیمال است و با هدف مدولار کردن زیورالات طراحی شده است. استفاده از قابلیت مدولار محصول به وسـیله ی مکـانیزم پیچ، تــنوع محـصول را بـرای مـصـرف کننـده افزایـش می دهـد به طوریکه کاربر می توانـد در هنگام خرید طرح زیور خودرا تعییـن کند و بـه نوعـی زیـور خودرا طـراحـی کنـد.این قـابلیـت امکـان فروش را با توجه به پوشـش  طیف وسیع تری از مصرف کنندگان بیش تـر خواهـدکـرد. این قطعـات مدولار می تواننـد با طـرح ها و رنگ های گوناگون تولید و حتی به صورت ترکیـبـی بـر اســاس خواسـتـه ی مشتریان استفاده شوند.

 

ثبت نام