انتخاب برگه

صندلی درختی

نام طرح:

صندلی درختی

نام طراح : الهه عبدالمالکی

استاد ناظر : رزاقی

کد: 2484

به دلیل کوچک شدن فضای زندگی ومحدود بودن فضای بازی کودکان،طراحی محصولی باهدف پاسخگویی به نیازبازی درآنان متناسب با فضای داخلی آپارتمان هااحساس شده وصندلی درختی به این منظور   منظورطراحی گردیده است. برای رسیدن به این هدف،فضای نشستن کودک بافضای بازی ترکیب شده ونیازاولیه او درداشتن نشیمنگاه وصندلی با کاربردثانویه ی بازی داخل آپارتمان ادغام شده است. بازی های مناسب برای گروه استفاده ی هدف یعنی کودک دبستانی ،بازی های باقاعده ای نظیرانواع لگووپازل،بازی های حل مسئله،ابزارآلات موسیقی وانواع بازی های علمی وطبیعی می باشد.این بازی ها منجربه توسعه ی مهارتهای کودک،پرورش تفکروتخیل او می گردند.

ثبت نام