انتخاب برگه

شیشه زیتون هدیش

 

one star x5

نام محصول: شیشه زیتون هدیش

نام طراحان : آکسون اینویشن Axon Innovation، ناصر امامی رضوی، حامد ولد بیگی، مسعود امامی رضوی

شرکت تولیدکننده:  صنایع غذایی هدیش

کد : 12368

فرم شیشه با ایده پردازی در خصوص فرم های ارگانیک طراحی شده و اشکال برگی شکل اطراف لیبل هویتی منحصر برای تولید کننده ایجاد کرده و برند هدیش را در برابر دیگر تولید کنندگانی که از ظروف عام و یکسان استفاده میکنند  بی همتا و متمایز وامکان قدرت رقابت در کنار دیگر محصولات غذایی داخلی وخارجی کشور را تسهیل میگرداند.

ثبت نام