انتخاب برگه

سشوار

نام طرح:

سشوار

نام طراح : احمد غنام

استاد ناظر : آزاد

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

کد: 3025

طراحی سشوار و شارژر آن با استفاده از فرم بدن زرافه

ثبت نام