انتخاب برگه

ردلاین

نام طرح:

ردلاین

نام طراح : زهرا اینانلو یغمورلو

کد: 2869

فرم کلی بدنه ایستگاه از خصوصیت مهم سیستم بی­آر­تی، که همان سرعت در ارائه خدمات اتوبوس رانی و مسیرهای تفکیک شده و امتداد یافته در سطح شهر می باشد، الهام گرفته شده شده است. تا ایستگاه نیز به عنوان عنصر مهم بی آر تی بر حرکت و سرعت این سیستم تأکید نماید.کلیت فرم بدنه ایستگاه بر پایه مفهوم مکانی برای اتصال مسافران به یک سیستم متحرک شکل گرفته است. در فرم سقف از بال پرندگان الهام گرفته شده تا حس سبکی، سرعت میباشد. یک پروفیل طولی که بخشی از سازه ایستگاه را تشکیل می دهد از تمام طول ایستگاه گسترده شده است ، نمادی از مسیر حرکت بی آرتی در شهر است که در ابتدای ایستگاه از روی زمین بلند می شود و انتهای ایستگاه دوباره بروی زمین می نشیند. بر روی مسیر های مجزا و سرعت حرکت در بی آر تی تأکید دارد.

ثبت نام