انتخاب برگه

ربات مفصلی

نام طرح:

ربات مفصلی

نام طراح : مهسا حاجتی

استاد ناظر : خُرم

دانشگاه : دانشگاه علم و صنعت ایران

کد: 2947

این پروژه طراحی مبلمان زمین بازی کودک با رویکرد طراحی احساسگرا انجام گرفته است. هدف از انجام این پروژه ایجاد جایگاه مناسب کودکان در طراحی منظر شهری به گونه ای که حاصل از نیروهای ذهنی و احساسی و عواطف کودک و نوجوان باشد. دراین راستا این اهداف دنبال می شوند: 1) طراحی مبلمان زمین بازی با توجه جنبه های روانشناسی احساس و ادراک و هیجانات کودک و نوجوان 2) تامین نیازهای زندگی جمعی کودک و نظارت بر رفع نیازهایی که در محیط اجتماعی شهر، کودک در مراحل رشد خود به آن نیازمند است 3) آماده سازی شهر برای کودک در قالب یک زندگی جمعی. مبلمان شهری یکی از تجهیزات مهم برای کودکان است که می تواند نقش مهمی در تاثیر بر رفتار آنها داشته باشد هدف از این پروژه طراحی مبلمان کودک است که علاوه بر تامین نیازهای آنها بر رفتارهای آنها در جهت مناسب تاثیر بگذارد مطالعاتی در زمینه ی نیازهای کودکان، روانشناسی کودکان به طریق روش طراحی در طول پروژه انجام گرفته استفاده از اصول طراحی احساسگرا برای شناسایی میزان هیجان خواهی و سنجش احساسات کاربران در طول پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. در پروژه ی با توجه به مباحث و نظریه های مطرح شده در حیطه طراحی احساسگرا و مبلمان شهری سعی بر این بوده تا طراحی احساسگرا به مخاطب معرفی گردد و بایدهای آن در طراحی مبلمان کودک مورد استفاده قرار گیرد

ثبت نام