انتخاب برگه

دستگیره گل و مرغ

نام طرح: دستگیره گل و مرغ

نام طراح : یوسف حاجی محمدزاده

نام دانشگاه :دانشگاه علم و صنعت ایران

استاد: دکتر مهدی خرم

کد: 6666

در توضیح منبع ایده پردازی در طرح حاضر باید گفت، نقش گل  و مرغ به عنوان یکی از نقوش اصیل و سنتی در هنرهای تجسمی ایرانی به عنوان الگوی اصلی برای دریافت ایده به کار گرفته شده است. مرغ به عنوان مظهری برای حرکت، پرواز و فتح، استعاره برای گشایش است و استفاده از چنین نقشی برای دستگیره درب که وظیفه گشودن را برعهده دارد می تواند معنی ساز باشد. برای قسمت پلاک دستگیره که به اصطلاح رزت خوانده می شود، مکمل مرغ یعنی  گل در نظر گرفته شده است. باید گفت نقوش رایج گل و مرغ در آثار هنری، گل را به حالت طبیعی در نظر گرفته است اما در این پروژه متناسب با حال و هوای صنعتی آن، ناگزیر می باید از گل به عنوان مفهومی انتزاعی بهره برده می شد. به همین دلیل و پس از مشاهده نمونه های گوناگون، نقش گل ترنج قالی ایرانی انتخاب گردید. در نقوش گل و مرغ، گل استعاره از معشوق دارد و در کنار عاشق که مرغ باشد، کامل می گردد. در این دستگیره نیز، پلاک رزت به تنهایی نقش پررنگی ندارد و در تعامل با دستگیره به شکل یک محصول کامل درخواهد آمد.

 

ثبت نام