انتخاب برگه

جواهر لانه ی پرنده

نام طرح: جواهر لانه ی  پرنده

نام طراح : سیما فروتن زاده

کد: 5894

این محصول یک پیام ارزشمند برای مخاطب دارد. طراحی این جواهر از جنس طلا ، نشانه‌ای از ارزش بسیار پرندگان و حفاظت از آن‌‌ها دارد و اشاره‌ای است به نگهداری از محیط زیست و به ویژه لانه و تخم پرندگان. مرواریدهای به کار رفته در هر قطعه، استعاره ای از تخم پرندگان ‌است که به وسیله‌ی مفتول‌های طلا در بر گرفته شده است و محافظت می‌شود. همان‌گونه که یک قطعه جواهر به عنوان محصولی گرانبها لایق مراقبت بسیار است، حفاظت از پرندگان و بها دادن به آن‌ها درخور توجه می‌باشد. هدف طراح تشویق کاربر به حفظ محیط پیرامون خود است. این جواهر می ‌تواند شناسه‌ای از هویت مالک آن به عنوان یک فرد دوستدار محیط زیست باشد.

 

ثبت نام