انتخاب برگه

جادوی جنگل

نام طرح :  جادوی جنگل

نام طراح : شرکت طرح و ساخت برژ مان، حمیدرضا نکویی اصفهانی

کد : ۱۱۶۶۹

به طور كلي كودكان نابينا، تصوير واضحي از دنياي پيرامون خود ندارند. اين تصوير ناواضح از محيط اطراف به اين معني است كه آنها در كليه مراحل رشدي از جمله شناختي، زباني، اجتماعي، مهارتهاي حركتي ظريف و درشت نياز به كمك و ياري دارند. آنها نيازمندند، چيزهايي را كه كودكان بينا مي بينند،  به صورت كامل برايشان توضيح داده شود و به گونه اي قابل درك با ساير حواسشان گردد. آنها بايد بياموزند كه جهان وراي آنها و نيازهايشان وجود دارد. به عبارت ديگر بايد به آنها آموزش داد كه با گشت در محيط اطراف خود با آن ارتباط برقرار كرده و نيازهاي خود را برآورده نمايند. كودك نابينا مي تواند همان مفاهيمي را كه به كودكان ديگر آموزش داده مي شود، بياموزد. تفاوت عمده فقط در روش يادگيري است. كودك نابينا بايد از ساير حواس خود بيشتر استفاده كند. در نتيجه نيازمند فراهم كردن موقعيتهايي است كه اين حواس را به كار گرفته و مهارتهاي خود را تقويت نمايد.

ثبت نام