شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

جادوی جنگل

نام طرح :  جادوی جنگل

نام طراح : شرکت طرح و ساخت برژ مان، حمیدرضا نکویی اصفهانی

کد : ۱۱۶۶۹

به طور کلی کودکان نابینا، تصویر واضحی از دنیای پیرامون خود ندارند. این تصویر ناواضح از محیط اطراف به این معنی است که آنها در کلیه مراحل رشدی از جمله شناختی، زبانی، اجتماعی، مهارتهای حرکتی ظریف و درشت نیاز به کمک و یاری دارند. آنها نیازمندند، چیزهایی را که کودکان بینا می بینند،  به صورت کامل برایشان توضیح داده شود و به گونه ای قابل درک با سایر حواسشان گردد. آنها باید بیاموزند که جهان ورای آنها و نیازهایشان وجود دارد. به عبارت دیگر باید به آنها آموزش داد که با گشت در محیط اطراف خود با آن ارتباط برقرار کرده و نیازهای خود را برآورده نمایند. کودک نابینا می تواند همان مفاهیمی را که به کودکان دیگر آموزش داده می شود، بیاموزد. تفاوت عمده فقط در روش یادگیری است. کودک نابینا باید از سایر حواس خود بیشتر استفاده کند. در نتیجه نیازمند فراهم کردن موقعیتهایی است که این حواس را به کار گرفته و مهارتهای خود را تقویت نماید.