انتخاب برگه

ترالی و لاکر بیمارستانی

نام محصول : ترالی و لاکر بیمارستانی

نام تولید کننده : پیشگامان راه طب

نام طراح : شرکت طراحی محصول فرمی نیک

محمدرضاعمادیان مهر –  نوشین فروتن

سال عرضه به بازار : 1393

آدرس سایت تولید کننده  : www.prtmedical.com

کد : 6548

ثبت نام