انتخاب برگه

تجلی معماری ایران در جواهرات

نام طرح:

تجلی معماری ایران در جواهرات

نام طراح : سارا کاکانژادی فرد

کد: 2182

معماری ایرانی از نظر هارمونی و رنگ بندی در میان بناهای تاریخی دنیا شناخته شده اند. تناسب معماری با موضوع معنایی سازه نیز از خصوصیات بارز معماری اصیل ایران زمین است. به عنوان مثال مفهوم ریاضیات و نجوم در معماری سازه مقبره حکیم عمر خیام نیشابوری که ازریاضیدانان و منجمان به نام این سرزمین است به خوبی قابل درک می باشد. تناسب ابعاد،خطوط و رنگ فیروزه ای در این بنا همه و همه با مفاهیم ریاضیات ، نجوم و نیشابور در هم آمیخته است. لذا با توجه به زمینه فعالیت هنری خود، از نقطه نظر طراحی و زیبایی شناسی برآن شدم تا این در هم تنیدگی زیبا را در قالبی ارزشمند به عنوان سمبل زینت و زیبایی معرفی نمایم. این ایده و طرح در جهت تکمیل طرح اولیه در قالب سه قطعه جواهر انگشتر،آویز و گوشواره ارائه شده است.

ثبت نام