انتخاب برگه

ادغام

نام طرح:

ادغام

نام طراح : مهدی مومنی

دانشگاه : دانشگاه امیرکبیر

کد: 2794

منبع الهام اصلی در شکل گیری این ایده در ذهن طراح، حالت بدن راننده در یک خودرو و یک موتور سیکلت اسپورت بود. به طوری که وقتی به حالت قرارگیری بدن راننده یک خودروی اسپورت و یک موتور سیکلت نگاه کنیم کاملا واضح است که این دو حالت تقریبا قرینه یکدیگرند. بر این اساس ایده طراحی وسیله ای با امکان راندن در این دو حالت در ذهن طراح شکل گرفت. در واقع ایده اولیه این طرح تلفیق این دو حالت در قالب یک وسیله بود.

ثبت نام