انتخاب برگه

شرایط و قوانین مسابقه محصول

توجه

مسابقه محصول فقط برای آن محصولاتی است که هم اکنون تولید شده اند و در بازار موجودند.

قوانین عمومی

شرکت کردن در مسابقات طراحی صنعتی ایران بمنزله پذیرفتن تمام شرایط مندرج در این توافقنامه می باشد. هر شرکت کننده مجاز به ارائه بیش از یک اثر در مسابقات می باشد. هر اثر تنها در یک گروه می تواند ارائه گردد. اگر شرکت کننده ای ، یک اثر را در گروههای متعددی شرکت دهد این حق برای برگزارکنندگان مسابقه می باشد که اثر را تنها به دسته ای که ارتباط بیشتری دارد، اختصاص دهند.

شرکت کنندگان

شرکت در مسابقه محصول برای تمامی شرکتهای دولتی و خصوصی آزاد است. شرکت کنندگان می توانند از شرکتهای تولیدی ، شرکتهای طراحی ، آزمایشگاههای تحقیقاتی، مخترعین ، دانشجویان طراحی و طراحان حرفه ای باشند. محصولاتی که در مسابقه شرکت داده می شوند لازم است تا به تولید رسیده و در بازار موجود بوده باشد. ضروری است که تمام آثار شرکت داده شده در مسابقه ، متعلق به شرکت کنندگان باشد.

هزینه ها

بعنوان یک قانون عمومی، هزینه دریافتی از شرکت کنندگان به عنوان حق عضویت در دوره مسابقات آیدیران است و هر اثر نسانه عضویت شما در آیدیران خواهد بود. این هزینه ها شامل آماده سازی شرایط مسابقه از قبیل تدارکات و پشتیبانی و همچنین داوری و حق عضویت شما در آیدیران خواهد بود.

مورد تاکید است که هزینه دریافتی برای ارسال طرحها حق عضویت شما در مسابقات طراحی صنعتی آیدیران است و هزینه های مربوط به جوایز صرفا از منبع حامیان آیدیران تامین می شود. لذا شرکت در این مسابقات و هزینه دریافتی از شما مربوط به خدمات تخصصی داوری است که به شما ارایه می شود.

استقلال و بیطرفی

تمامی مراحل مسابقه عادلانه می باشد. داوران از اساتید دانشگاهها و طراحان برجسته می باشند و هیچگونه ارتباطی با ایده ها و آثار ندارند. داوران اصول و ضوابط مندرج توسط آیین نامه مسابقه را برای ارزیابی خود از آثار مد نظر قرار خواهند داد و همچنین آنها توافقنامه ای را برای عملکرد عادلانه امضاء خواهند نمود.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

زمانهای مهم

برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..
این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام