انتخاب برگه

هزینه ها

 

 

شرکت کنندگان

مبلغ

افراد مستقل

100 هزار تومان

گروههای 2 الی 5 نفره

100 هزار تومان

 

توجه:

مورد تاکید است که هزینه دریافتی برای ارسال طرحها حق عضویت شما در مسابقات طراحی صنعتی آیدیران است و هزینه های مربوط به جوایز صرفا از منبع حامیان آیدیران تامین می شود. لذا شرکت در این مسابقات و هزینه دریافتی از شما مربوط به خدمات تخصصی داوری است که به شما ارایه می شود و طی آن چه در مسابقه برنده شوید و یا نشوید نظرات تخصصی داوران برای طرح خود را دریافت خواهید کرد.

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام