انتخاب برگه

معیارهای ارزیابی

توجه

مسابقه محصول فقط برای آن محصولاتی است که هم اکنون تولید شده اند و در بازار موجودند.

معیارهای ارزیابی

اصالت طرح

آیا محصول کاملا نوآورانه است و مشابهی ندارد؟

نو آوری و خلاقیت

آیا محصول جدید، ارائه ای خلاقانه از محصولی موجود می باشد؟

زیبایی

آیا محصول برای استفاده کننده جذاب و زیباست؟

رعایت نیازهای فرهنگی ایرانی

آیا اصول فرهنگی ایرانی در محصول، مد نظر قرار گرفته اند و عوارض فرهنگی ایجاد نمی نماید؟

انتخاب مواد

آیا مواد متناسب با کارایی محصول به درستی انتخاب شده اند؟

دوستدار محیط زیست

آیا محصول ارائه شده، برای محیط زیست عارضه ای در پی دارد؟

کارایی

آیا محصول در برگیرنده تمام نیازهای استفاده گر می باشد؟

ارزش افزوده

آیا ارزش افزوده ای به محصولی موجود اضافه کرده است؟

امنیت

آیا این محصول در بر دارنده خطراتی برای استفاده گر می باشد؟

ارگونومی

آیا اصول ارگونومی با توجه به ابعاد انسانی برای مردم ایران در این محصول، مراعات شده است ؟

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

زمانهای مهم

 

برای شرکت در مسابقات طراحی صنعتی ایران ، لطفا به زمانبندی های تعیین شده توجه داشته باشید …..

 

 

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام