انتخاب برگه

زمانهای مهم

مراحل

تاریخ

ثبت نام زودهنگام

15 اردیبهشت تا 15 تیر

ثبت نام دیرهنگام

15 تیر تا 15 مرداد

داوری آثار

شهریور ماه

اعلام نتایج

شهریور ماه

جشنواره آیدیران ۹۶

آبان ماه

نمایشگاه آیدیران ۹۶

آبان ماه

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

مراحل مسابقه

این مراحل صرفا برای مسابقات ایده های نو می باشد. این مراحل شامل ثبت نام زود هنگام، ثبت نام معمولی، ثبت نام دیرهنگام، ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی می باشد….

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام