انتخاب برگه

رده بندی دانشکده های طراحی صنعتی

آیدیران 95

با توجه به تعداد بیشتر منتخبین، رتبه اول دانشکده های طراحی صنعتی در آیدیران95

الزهرا

تعداد آثار منتخب از دانشکده های طراحی صنعتی

دانشگاه الزهرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه غیر انتفاعی پارس تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهران مرکز

دانشگاه هنر اصفهان

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام