انتخاب برگه

رده بندی دانشکده های طراحی صنعتی

آیدیران 94

با توجه به تعداد بیشتر آثار شرکت کننده و همچنین تعداد بیشتر منتخبین، رتبه اول دانشکده های طراحی صنعتی در آیدیران94

elmo sanat

تعداد آثار منتخب از دانشکده های طراحی صنعتی و دانشکده های غیر طراحی صنعتی و غیر دانشجویان

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه هنر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهران مرکز

دانشگاه تهران

دانشکده های غیر طراحی صنعتی

دانشگاه آزاد مشهد

دانشگاه الزهرا

غیر دانشجویان

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه سمنان

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام