شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

رده بندی دانشکده های طراحی صنعتی

آیدیران ۹۴

با توجه به تعداد بیشتر آثار شرکت کننده و همچنین تعداد بیشتر منتخبین، رتبه اول دانشکده های طراحی صنعتی در آیدیران۹۴

elmo sanat

تعداد آثار منتخب از دانشکده های طراحی صنعتی و دانشکده های غیر طراحی صنعتی و غیر دانشجویان

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه هنر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهران مرکز

دانشگاه تهران

دانشکده های غیر طراحی صنعتی

دانشگاه آزاد مشهد

دانشگاه الزهرا

غیر دانشجویان

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه سمنان