انتخاب برگه

رده بندی اساتید طراحی صنعتی

تعداد آثار شرکت داده شده، تحت نظارت اساتید طراحی صنعتی

محمد رزاقی

بهزاد سلیمانی

مهدی اصل فلاح

سالومه سروری

حسن رضوان

مهدی خرم

علیرضا اژدری

حسن صادقی نایینی

نگین خوشبختی

محمد حسن داورزنی

محسن صفار دزفولی

هانی سقائیان

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام