انتخاب برگه

نمونه طرح ارسالی

Z

قالب مورد نیاز

..)

قالب فایلهای طرح

این فایل ارائه‌دهنده طرح شما برای داوران است و ارسال آن ضروری می‌باشد.

– شیت اصلی (یک صفحه پوستر توصیفی از محصول شما)
– سایز: A3 بصورت افقی (ارتفاع ۷.۲۹ سانتی متر در طول ۴۲سانتی متر)
– فرمت: JPG
– حجم حداکثر: 4 Mb
– فونت استفاده شده حداقل ۱۲
– متن خوانا و واضح
– ۴ تصویر از محصول (تکمیلی و جزئیات) حجم هر فایل عکس تا ۲Mb
– گوشه سمت چپ پایین شماره صفحه و تعداد کل صفحات مثال ۱/۵
– بدون لوگو ، بدون نام طراح و یا عکس طراح/طراحان

قالب فایل توضیحات

– یـک فایـل بـا فرمـت PDF شـامل توضیحـات در مـورد ایده‌یابـی، شـیوه سـاخت، مـوارد خـاص یـا …(در صـورت لـزوم و بـه شـکل خالصـه)
– فونت استفاده شده حداقل ۱۲
– متن خوانا و واضح
– حداکثر ۲ صفحه (شماره صفحات گوشه پایین سمت چپ، درج شود)
– لطفا برای آنکه متن موثر و شفافی داشته باشید به معیار‌های ارزیابی توجه داشته باشید.

لطفا برای آنکه متن موثر و شفافی داشته باشید به معیارهای ارزیابی توجه داشته باشید.

خالصه توضیحات مربوط به طرح
متـن خوانـا و واضـح و حداکثـر ۵۰۰ کلمـه – در صـورت برنـده شـدن ایـن توضیحـات در کتـاب و نمایشـگاه آثـار اسـتفاده خواهـد شـد، لـذا بیشـتر دقـت کنید.

i

راهنمای ارائه

آیا ارائه شما:

  • شامل توضیحاتی خلاصه  و گویا می باشد؟
  •  مقصود شما درمورد کارایی محصول یا نحوه حل مشکل را به داوران  خواهد رساند؟
  • به نوآوری یا خلاقیتی اشاره دارد؟
  • حاوی تصاویر محصول می باشد؟
  • سناریوی نحوه استفاده را شامل می  شود؟

همچنین ممکن است ارائه شما:

  • فنآوری یا مواد خاصی را شامل شود.
  • محتوی اطلاعاتی درباره روش تولید باشد.
  • درباره اینکه چرا این محصول یا راه حل مهم است یا اینکه چرا روند آینده می باشد مطالبی را بگوید.

هزینه مشارکت :

  • مورد تاکید است که هزینه دریافتی برای ارسال طرحها حق عضویت شما در مسابقات طراحی صنعتی آیدیران است و هزینه های مربوط به جوایز صرفا از منبع حامیان آیدیران تامین می شود. لذا شرکت در این مسابقات و هزینه دریافتی از شما مربوط به خدمات تخصصی داوری است که به شما ارایه می شود و طی آن چه در مسابقه برنده شوید و یا نشوید نظرات تخصصی داوران برای طرح خود را دریافت خواهید کرد.
این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام