انتخاب برگه

آمارهای جالب آیدیران 95

 • لوازم منزل 16% 16%
 • حمل و نقل 10% 10%
 • مبلمان شهری 8% 8%
 • محصولات سلامت، ایمنی و امنیت 10% 10%
 • مبلمان و دکوراسیون داخلی 7% 7%
 • محصولات مد و زیورآلات 11% 11%
 • محصولات روشنایی 5% 5%
 • بسته بندی 9% 9%
 • تجهیزات، ابزار آلات و فضای کاری 11% 11%
 • ورزش، آموزش و سرگرمی 6% 6%
 • طراحی فرهنگی و صنایع دستی 4% 4%
 • محصولات سفر 4% 4%

درصد آثار رسیده به دبیرخانه به تفکیک جنسیتی

%

دختران

%

پسران

%

دختران

%

پسران

درصد برندگان به تفکیک جنسیتی

درصد آثار رسیده به دبیرخانه به تفکیک دانشجو بودن

%

غیر دانشجو

%

دانشجو

%

دانشجوی غیر طراحی صنعتی

%

دانشجو طراحی صنعتی

درصد آثار رسیده به دبیرخانه به تفکیک دانشجوی طراحی صنعتی بودن

درصد برندگان به تفکیک دانشجو بودن

%

غیر دانشجو

%

دانشجو

%

دانشجوی غیر طراحی صنعتی

%

دانشجوی طراحی صنعتی

درصد برندگان به تفکیک دانشجوی طراحی صنعتی بودن

%

درصد برندگان که تحت نظارت اساتید بودند

%

درصد آثار رسیده به دبیرخانه که تحت نظارت اساتید بودند

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام