انتخاب برگه

آمارهای جالب آیدیران 94

 • لوازم منزل 15% 15%
 • وسایل نقلیه 15% 15%
 • طراحی شهری 12% 12%
 • بهداشت و سلامت 12% 12%
 • اثاث، مبلمان و دکوراسیون 11% 11%
 • طراحی پوشاک 7% 7%
 • روشنایی 5% 5%
 • بسته بندی 5% 5%
 • لوازم اداری 5% 5%
 • ورزش، آموزش و سرگرمی 5% 5%
 • ایمنی و امنیت 4% 4%
 • ارتباطات و سیستمهای تعاملی 4% 4%

درصد آثار رسیده به دبیرخانه به تفکیک جنسیتی

%

دختران

%

پسران

%

دختران

%

پسران

درصد برندگان به تفکیک جنسیتی

درصد آثار رسیده به دبیرخانه به تفکیک دانشجو بودن

%

غیر دانشجو

%

دانشجو

%

دانشجوی غیر طراحی صنعتی

%

دانشجو طراحی صنعتی

درصد آثار رسیده به دبیرخانه به تفکیک دانشجوی طراحی صنعتی بودن

درصد برندگان به تفکیک دانشجو بودن

%

غیر دانشجو

%

دانشجو

%

دانشجوی غیر طراحی صنعتی

%

دانشجوی طراحی صنعتی

درصد برندگان به تفکیک دانشجوی طراحی صنعتی بودن

%

درصد برندگان که تحت نظارت اساتید بودند

%

درصد آثار رسیده به دبیرخانه که تحت نظارت اساتید بودند

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام