انتخاب برگه

داوری آثار

داوری اولین دوره مسابقات طراحی صنعتی ایران، آیدیران طی روزهای پنجشنبه 15 الی شنبه 17 مرداد ماه 1394 در مجتمع فرهنگی سرچشمه انجام گرفت. در اولین دوره 380 طرح در دوازده گروه به این مسابقات ارسال گردید که در ارزیابی اولیه از میان آنها 180 طرح به بخش نهایی مسابقه راه یافتند و در پایان سه روز داوری مسابقه، 5 طرح در هرگروه برگزیده شدند و طرحهای اول دوم و سوم نیز در زمان برگزاری نمایشگاه و جشنواره طراحی صنعتی در مهرماه اعلام خواهد شد و به نفرات اول تا سوم به ترتیب سه، دو و یک میلیون تومان جایزه بهمراه لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

در ارزیابی نهایی، داوران در تیمهایی تخصصی به بررسی آثار هر دسته پرداختند و پس از امتیاز دهی اولیه در نرم افزار مخصوص در تبلت و مشخص شدن 7 نفر برتر در هر دسته، تمامی داوران بر روی تمامی آثار منتخب نظر دادند و در جمعبندی نهایی، 5 طرح برتر به ترتیب مشخص شدند. البته نکته ی قابل ذکر اینکه بعضی از آثار از نظر داوران، حائز نفرات برتر نبودند ولی شایسته تقدیر شناخته شدند.

در ایندوره از مسابقات آیدیران از اساتید مطرح و صاحب سبک در طراحی صنعتی کشور و همچنین مدیران دفاتر طراحی در تیم داوری دعوت بعمل آمده بود.

این را به اشتراک بگذارید

ثبت نام