شما هنوز وارد نشده اید. ورود
صفحه را انتخاب کنید

زمانهای مهم

مراحل

تاریخ

ثبت نام زودهنگام

آذر ماه

ثبت نام دیرهنگام

دی ماه

داوری آثار

بهمن ماه

اعلام نتایج

بهمن ماه

جشنواره آیدیران ۹۶

اسفند ماه

نمایشگاه آیدیران ۹۶

اسفند ماه

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

مراحل مسابقه

این مراحل صرفا برای مسابقات ایده های نو می باشد. این مراحل شامل ثبت نام زود هنگام، ثبت نام معمولی، ثبت نام دیرهنگام، ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی می باشد….