شما هنوز وارد نشده اید. ورود
صفحه را انتخاب کنید

معیارهای ارزیابی

</

معیارهای ارزیابی

اصالت طرح

آیا طرح کاملا نوآورانه است و مشابهی ندارد؟

نو آوری و خلاقیت

آیا طرح، ارائه ای خلاقانه از محصولی موجود می باشد؟

زیبایی

آیا طرح برای استفاده کننده جذاب و زیباست؟

مهارت ارائه

آیا طرح بصورت شفاف و گویا، جواب دهنده تمام سوالات می باشد؟

انتخاب مواد

آیا مواد، متناسب با کارایی محصول، به درستی انتخاب شده اند؟

دوستدار محیط زیست

آیا طرح ارائه شده، برای محیط زیست عارضه ای در پی دارد؟

کارایی

آیا طرح در برگیرنده تمام نیازهای استفاده گر می باشد؟