شما هنوز وارد نشده اید. ورود
صفحه را انتخاب کنید

زمانهای مهم

مراحل

تاریخ

ثبت نام زودهنگام

  ۱۵ اردیبهشت الی ۱۵ تیر

ثبت نام دیرهنگام

۱۶ تیر الی۱۶ مرداد

داوری آثار

شهریور ماه

اعلام نتایج

مهر ماه

جشنواره آیدیران ۹۶

آذر ماه

نمایشگاه آیدیران ۹۶

آذر ماه

به مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید

مراحل مسابقه

این مراحل صرفا برای مسابقات ایده های نو می باشد. این مراحل شامل ثبت نام زود هنگام، ثبت نام معمولی، ثبت نام دیرهنگام، ارزیابی اولیه و ارزیابی نهایی می باشد….