شما هنوز وارد نشده اید. ورود
Select Page

رده بندی دانشکده های طراحی صنعتی

آیدیران ۹۵

با توجه به تعداد بیشتر منتخبین، رتبه اول دانشکده های طراحی صنعتی در آیدیران۹۵

الزهرا

تعداد آثار منتخب از دانشکده های طراحی صنعتی

دانشگاه الزهرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه غیر انتفاعی پارس تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهران مرکز

دانشگاه هنر اصفهان