شما هنوز وارد نشده اید. ورود
صفحه را انتخاب کنید

نمایشگاه مجازی

نمایشگاه مجازی

تمامی آثار برگزیده، بصورت نمایشگاهی مجازی در سایت مسابقه با جزئیات و نام طراحان، ارائه خواهد شد. برندگان این امکان را خواهند داشت تا برای همیشه آثار برگزیده خود را در این نمایشگاه مجازی در معرض نمایش بگذارند.

به اولین مسابقات طراحی صنعتی ایران، بپیوندید